Oficiální stránky základní organizace Strany zelených v Jílovém u Prahy a dalších spřátelených organizací v Dolním Posázaví

Připomínky ke Strategickému plánu rozvoje města Jílového u Prahy.

Strategický plán je profesionálně rutinně zpracován s vytěžením informací jen od některých skupin obyvatel, čímž zkresluje význam různých aktivit. Majitelé rekreačních nemovitostí, které jsou ve většině proti ostatním, na něm neparticipovali vůbec. Strategický plán proto zůstává obecný tam, kde by jen trochu lepší komunikace přinesla konkrétní návrhy. Bez nároku na úplnost se proto pokusím v následujících připomínkách vyplnit některé mezery:
Občanská společnost.-Z celostránkového pojednání o spolcích a občanských sdruženích je o Okrašlovacím spolku pouze uvedeno, že se stará o zeleň, Občanské sdružení Krajina 2000 není zmíněno vůbec, stejně jako řada dalších, proto doplňuji:
Okrašlovací spolek navázal na tradici stejnojmenného spolku z přelomu 19. a 20. století. Obnovil 8 drobných sakrálních památek v okolí města, které dotvářejí charakter kulturní krajiny a bez nichž by byla jen anonymním kusem země. Některé obnovil i několikrát. Revitalizací kaple sv. Václava v Lázních, s přilehlým piknikovým paloučkem, vytváří Okrašlovací spolek jádro kultivované volnočasové lokality, kterou by měla doplnit znovuotevřená zahradní restaurace a odbahněné koupaliště, které jako jediné v širokém okolí má přítok pramenité neznečistěné vody. Turistická okružní trasa Jílovské vyhlídky je v materiálu uvedena v jiné souvislosti, dodávám jen, že stálá obnova a údržba trasy včetně laviček a tabulí vyžaduje rovněž nezanedbatelnou energii. Počet turistů, kteří touto trasou projdou, je obtížně měřitelný, ale jistě je minimálně srovnatelný s počtem diváků na jílovském fotbale.
Občanské sdružení Krajina 2000 bylo založeno v roce 1995. Vybudovalo a udržuje dětské hřiště a sportoviště ve Studeném s okolním parčíkem a udržuje okolí Studenského potoka, zejména poblíž štoly sv. Josefa. V minulých létech pravidelně pořádalo dětské dny ve Studeném. V rámci sdružení obcí Klid iniciovalo zpracování alternativní studie Promika k dálnici D3, šetrnější k přírodě i lidem. Společně s Okrašlovacím spolkem vybudovalo vrstevnicovou cestu mezi jílovským nádražím v Borku a štolou sv. Josefa.

Chaty, tramping, rekreace
Na straně 5,na straně 7 a v příloze na straně 8 se třikrát obsedantně opakuje, že „rušivým elementem v krajině je velké množství chat“. Na druhé straně jílovské muzeum se pyšní expozicí historie trampingu. Jak to jde dohromady? Lidské vnímání hodnoty určitých dobově podmíněných typů drobných staveb podléhá proměnám. Zlatou uličku na Hradě zachránila komerce, lidovou architekturu po celých Čechách zachránili chalupáři z měst, ale např. košířské Buďánky nezachránila ani zákonná ochrana: Obyvatelé byli přestěhováni a bezdomovci je vybydleli. Chaty se již nestaví, celoživotní kutilství nahradily celoživotní hypotéky (a ani není kde). Aby ty stávající byly pozitivním doplňkem krajiny, je důležité právě ve strategickém plánu rozvoje města dát chatařům najevo, že je město považuje za partnery, že jim dává právní jistotu, aby mohli investovat do estetické úpravy svých nemovitostí. Současně však že má zájem, aby po architektonické stránce neztratily charakter chat a neměnily se v parodie katalogových domků. Je třeba rovněž uvážit, že řada rekreantů se několikrát v životě mění ve stálé obyvatele: v dětství, na mateřské (otcovské) dovolené, a v důchodu, někteří v důsledku liberalizace nájemného v Praze nebo osobních problémů i v produktivním věku.

Doprava
K obchvatu města:1. etapa Radlík –Lázně v roce 2010 zlepší současnou zanedbanou komunikaci, na intenzitu dopravy městem nemá vliv. 2. etapa Lázně-Kabáty s údajem „TR 2010-2014, zdroje ŘSD“ je patrně míněna jako investice vyvolaná dálnicí D3. Reálný termín je pozdější, cca o 7 let, pokud vůbec pro D3 nebude zvolena úplně jiná, šetrnější varianta. Obchvat ovlivní dopravu městem jen,bude-li kompletní. Mají-li se ho dožít současní dospělí obyvatelé, je třeba hledat jiné zdroje financování, např. evropské (ochrana historického sídla). Účinného a časově výhodného zlepšení dopravy ve městě by se docílilo zaústěním dosud slepého konce ulice Rudných dolů do renovované silnice Radlík-Lázně , zjednosměrnění této ulice směrem z města a ulice Šenflukovy (tedy i brány v radnici) směrem do města. V souvislosti s tím by Šenflukova ulice měla být opatřena souvislým chodníkem od náměstí k Lázním, zejména v nebezpečné zatáčce!

Revitalizace parků a zeleně města
Strategický plán uvádí „Zajistit spíše dobře udržované trávníky a květiny než křoviny a mnoho stromů bránících průhledům“ Skutečnost je taková, že Okrašlovací spolek každým rokem v předjaří proklestí v dolní části parku za muzeem kus divočiny s tím, že město tuto plochu bude pravidelně kosit. Letos nechalo město zarůst kopřivami vše, co Okrašlovací spolek proklestil za poslední 2 roky.V plánu uvedený záměr tedy může město realizovat podle toho, kolik zahradníků může ze svého rozpočtu přijmout navíc do trvalého pracovního poměru. Doporučuji pokračovat v průklestu stávající vegetace s ponecháním kvalitních a vitálních dřevin. Trávníky rozšiřovat jen v rozlohách, které bude město schopno pravidelně kosit. Celkovou představu parku za muzeem jsem již popsal v Jílovských novinách. V Centrálním turistickém místě bude nutná nová výsadba stromů, např. k zastínění parkoviště. Zde je třeba po poradě s odborníkem vybírat vhodné druhy i s přihlédnutím k tomu, že podle odborných prognóz v důsledku globálních klimatických změn bude ve středních Čechách v průběhu doby stepní klima.

12. srpna 2007

 Ing. Otakar Šmíd
 člen komise životního prostředí, jednatel Okrašlovacího spolku a Krajiny 2000

21.10.2008 21:36:16
oldrichjaneba
1 Pavel Hrabec Nez.  
2 MgA. Tomáš Svoboda SZ  
3 Jan Stachura SZ  
4 Mgr. Jana Koutníková Nez.  
5 RNDr. Miroslav Kolařík Phd. Nez.  
6 Mgr. Václava Zahálková SZ  
7 Jiří Kulhavý Nez.  
8 Gabriela Bošková SZ  
9 RNDr. Vítězslav Papež CSc. SZ  
10 Mgr. Zuzana Sýkorová Phd. Nez.  
11 Ing. Jiří Hofreiter SZ  
12 Jaroslava Bejčková Nez.  
13 Ing. Oskar Lažanský Nez.  
14 Anna Cedzová Nez.  
15 Ing. Otakar Šmíd SZ
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Přijďte mezi nás, podpořte nás, oslovte nás! zelenijilove@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one